برندینگ سازمانی

بخش بزرگی از آنچه ما بعنوان برند میشناسیم، در سازمان ها ساخته میشود.

منظورم از سازمان هر کسب و کار و یا فردی است. من در برند سازمان در خصوص سازمانی صحبت میکنم که خود برند باید برند شود، قطعا شما هم با من هم نظر خواهید بود که برندها از سازمانی خلق میشوند که خود در میان سازمان ها و کسب و کارهای مشابه خود برند هستند!

تمام مطالبی که من در اینجا از آن سخن میگویم یا مطالب علمی است که از منابع این حوزه آموخته ام و یا تجربه های شخصی بنده می باشد و تمام اهداف این است که کمکی باشم برای آنکه در جستحوی پیشرفت است.

قطعا برای رسیدن به هدف یه نظرات و همراهی شما نیازمندم و بسیار خرسند میشوم که در مطالب درج شده مشارکت کنید.

برندینگ سازمانی