برای موفقیت در کسب و کارتان لازم نیست محصول یا خدمت خاص داشته باشید، فقط کافی است در مشتریان خود احساسی جدید، همین!

سعید فتوت 

Everything starts from this circle and ends with this circle

همه چیز از این دایره شروع و به این دایره ختم می شود!

Target audience

criocl_02-01
مخاطب هدف

در دیجیتـــال مــــارکــــتینگ اولین حـــــرف را مخـــــاطب هدف می زند. منظور شخص یا اشخاطی هستند که رسیدن به آن با عث افزایش در آمد می شود.

به زبان عامیانه:

مخاطب هدف = مشتری ایده آل

منظور آن مشتری است که تمام برندها و کسب و کارهای دنیا برای داشتن آن، حفظ و نگهداری اش و وفادار ماندش تلاش می کنند.